stawizny | die Geschichte

Historia societatis studentum Soraborum Lipsiensis, quae „Sorabija“ dicitur – Stawizny Sorabije

Prěnje 50 lět

Dwaj lětstotkaj po reformacij: Lutherowe žadanje, ewangelij cyłemu ludej w maćernej rěči spřistupnić, je so tež w serbskej Łužicy přesadźiło. A serbscy studenća teologije na Alma Mater Lipsinensis žadosćachu so za zwučowanjom w maćernej rěči, zo bychu móhli pozdźišo we Łužicy prědować. Najprjedy napisachu woni – wurazne pozbudźowanje jednotliwych profesorow k tomu dopomha – serbske prědowanja a přednjesechu sebi tute mjez sobu. Dnja 10.12.1716 załožichu na to šěšć serbskich studentow duchownstwa z dowolnosću senata Alma Mater prěnje serbske towarstwo docyła: „Wendisches Predigerkolloquium“. Zasada kaž tež postrowjenje bě: „Soraborum saluti!“

Dekanat teologiskeje fakulty dowoli towarstwu „Wendisches Predigerkolloquium“ sobotu wot 13.00 hač do 14.00 hodźin w cyrkwi swjateho Pawoła prědować zwučować. W sćěhowacych lětach pak towarstwowe žiwjenje skoro dospołnje wusny; euforija spočatka bě wućerpana. Nowe impulsy 1728: W Budyšinje bě wušła prěnja dospołna ćišćana biblija. Na to rozsudźi so mnoho serbskich młodźencow za studij teologije. Towarstwowe žiwjenje zaso wotući a so wobstajnje dale wjedźeše – wosebje serbske prědowanske zwučowanja.

Z lěta 1755 přiwzachu so tež serbscy studenća druhich fakultow a zajimowani němscy studenća jako wurjadni sobustawojo do towarstwa. Bórzy wutwari so tež skutkowanje towarstwa: njezwučowachu so jenož prědowanja, ale přełožowachu so tež teksty wosebje z němčiny do serbšćiny. Tute přednjesechu so na měsačnych zetkanjach a so diskutowachu. Dale připołožichu sebi – bjez dwěla po přikładźe towarstwa swobodnych murjerjow -slěbornu trianglu z napismom „Soraborum saluti“. Značko smědźeše so jenož k towarstwo-internym přiležnosćam nosyć. Tajke tajne počinki pak so kurwjerchowskemu krajnemu knježerstwu w Drježdźanach njelubichu, tohodla sćaza rektor Dr. Plaz na jejny přikaz w lěće 1765 wšitke značka.

Dalšich něhdźe 50 lět

W jubilejnym lěće 1766 da towarstwo „Wendisches Predigerkolloquium“ krótke stawizny swojeho mjeztym 50-lětneho wobstaća ćišćeć. Dźeń załoženja swjećeše so z Božej mšu w Pawołej cyrkwi; přizamknyštej so swjedźeńska rěč a jědź. Mjeztym dósta prědarske towarstwo tež podpěru z Łužicy: někotři serbscy duchowni, mjez nimi tójšto z bywšich sobustawow kaž Jurij Mjeń z Njeswačidła, pisachu list na prěnjeho profesora teologiskeje fakulty, wěsteho Christiana Augusta Crusiusa, w kotrymž jeho prošachu předsydstwo prědarskeho towarstwa přewzać. Crusius próstwu přiwza. Wot nětka měješe prědarske towarstwo stajnje profesora za prezesa, kotryž njewodźeše jenož zwučowanja, ale so tež powšitkownje wo prawidła a porjad towarstwoweho skutkowanja staraše a přez swoju reputaciju njemało nahladnosć powyši.

Wot toho wothladajo pak piše Korla Awgust Jenč w swjedźeńskim pismje k 150. jubilejej towarstwa, zo w sćěhowacym času liwkosć a njeporjad přiwzaštej. A jako 1773 najwjetši dźěl sobustawow towarstwa Lipsk wopušći, dyrbješe so prědarske towarstwo samo rozpušćić. Hakle w lěće 1778 dźěławosć zaso wožiwi. Prěnje zjawne serbske prědowanske zwučowanje wotmě so znowa w Pawołej cyrkwi, kaž bě to z lěta 1716 z wašnjom. Potym přizamkny so swjedźeń z wječerju, hudźbu, piwom a tobakom, kaž Jenč to wopisuje.

Hač do spočatka 19. lětstotka bu prědarske towarstwo ze so měnjacej angažowanosću dale wjedźene a wuwi čiłe wědomostne dźěło. Pod wjednistwom profesora Carusa bu towarstwo w lěće 1807 rozšěrjene, štož wuskutkowaše so njesměrnje na přichod: sprěnja poskići so němskim studentam, kotřiž běchu hač dotal jenož wurjadni sobustawojo, móžnosć, so z połnohódnimi sobustawami stać. Zdruha přemjenowa Carus „Wendische Predigergesellschaft“ – prawdźepodobnje pod wliwom Zhorjelskeho towarstwa „Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften“ – do „Lausitzer Predigergesellschaft“ a da ztřeća dweju staršeju (senioraj) wolić: jedneho za serbske, tamneho za němske naležnosće. To bu trěbne, dokelž njepřińdźe wjac telko serbskich studentow do Lipska, kaž hišće před lětami; w lěće 1809 na přikład njebě ani jedyn Serb sobustaw towarstwa.

W šmjatańcy napoleonskich wójnow dźěławosć towarstwa znowa wolemi.

Najpłódniši čas

Z čim wjetšim entuziasmom bu „Lausitzer Predigergesellschaft“ w lěće 1814 wožiwjena. Najprjedy poča so natwarić zamóženje towarstwa, kotrež so tež w dalšim času rozmnoži. Zo by so zaměrnišo a efektiwnišo wědomostnje dźěłać mohło, załožichu so dale, mnohe podtowartswa, kotrymž tak mjenowani subseniorojo předstejachu: tak eksistowaše na přikład eksegetiske, homilitiske, psychlogiske, philologiske a katechetiske towarstwo. Wosebje intensiwnu dźěławosć wuwi serbske towarstwo SORABICUM respektiwnje SORABIJA. Tak započa so pod seniorom Lubjeńskim serbsko-němski słownik zestajeć. W dwacetych lětach, jako Handrij Zejler w Lipsku studowaše, zesylni „Sorabija“ swoju aktiwitu: serbske ludowe spěwy, přisłowa a bajki so hromadźachu, sobustawojo komponowachu, basnjachu, spisachu serbske pojednanja a wudachu mjez 1826 a 1828 rukopisnu tydźensku nowinu „Serbska Nowina“.

W slědowacym času pak zhubi so serbskosć stajnje a bóle z towarstwa „Lausitzer Predigergesellschaft“. Z jedneho boka studowachu zaso měnje Serbow w Lipsku, a z tamneho wěnowaše so prědarske towarstwo we wjetšej měrje teologiskim a druhim wědomostnym dźěłam w swojich němskich towarstwach, tak bóle a bóle wudokonjene seminarne dźěło wupłodźi, kaž pisa cyrkwinski stawiznar Gerhard Graf.

Přez dalše wotewrjenje smědźachu z lěta 1844 tež mužojo, kotřiž njeběchu z Łužicy do towarstwa zastupić. Tući dóstachu wot 1851 samo połne prawa.

Bijaca korporacija

Ale kak jara smědźeše so nowym prudam, w kotrychž so stajnje bóle zwjazkownosć manifestěrowa, wotewrić? Wotmołwa na prašenje bu čim nuzniša ćim bóle w druhej połojcy 19. lětstotka zwjazki rozkřěwachu. Woni skoro wšitke druhe studentske zjednoćenstwa wustorčichu. Prědarske towarstwo prócowaše so spadowaceje ličby sobustawow dla atraktiwnosć zwyšić, ale problematiske zwosta, hač hodźeše so zwjazkowe wašnje žiwjenja tak lochce na prědarske towarstwo přenjesć.

Naposledk so towarstwo módźe podwoli. „Lausitzer Predigergesellschaft“ bu bijaca korporacija – 1899 wotmě so prěnje tesakowanje. W samym času załoži so, kaž bě to za tajke zwjazki z wašnjom: „Altherrenverband“, kotryž polěpši financielnu situaciju towarstwa. Tak zamóh zwjazk 1908 do swójskeho domu zaćahnyć. Hladajo na 500 lětny jubilej uniwerzity da sej towarstwo 1909 nowe mjeno: z toho časa mjenowaše so wone jenož hišće „Sorabija“. Mjeno měješe bóle krajerski charakter wuzběhnyć, hač zo woprawdźity poćah k serbskemu zwurazni. Z tutym noworjadowanjom pak so wědomostne a wobsahowe dźěło pomjeńši, doniž so spočatk 20. lětstotka cyle njezhubi. Jako mały zwjazk měješe pak sebi „Sorabija“ w sćěhowacych lětach jara ćežko, dokelž dyrbješe so napřećo druhim zjednoćenstwam přesadźić.

Zo njeby so „Sorabija“ wot NS-zarjadnišćow zakazała, přizamkny so wona w lěće 1934 k „Deutsche Landsmannschaft“, kotraž pak so dwě lěće pozdźišo pod ćišćom NS-hamtow rozpušći. Tak žiworješe „Sorabija“ jenož hišće w swojim zwjazku starcow (Altherrenverband). Ale tež tutón bu 1942 do „NS Altherrenverband“ zarjadowany a tohodla 1945 zakazany. Suspektny a njepřewidny wotrězk towarstwowych stawiznow so z tym skónči.

Nowy započatk w socialistiskej Němskej

W lěće 1951 zhromadźichu so znowa serbscy studenća pod mjenom „Sorabija“ w Lipsku, k prěnjemu razej w swójskim serbskim internaće. A to jako lokalna skupina Domowiny. Z tym nasta intensiwna a kruće organizowana dźěławosć: měsačnje wotměwachu so zarjadowanja, na přikład čitanja abo přednoški. Tež „Sorabija“ měješe plan po socialistiskim wašnju spjelnić a centralnemu komitejej Domowiny prawidłownje rozprawjeć. Prócowanju SNM, Sorabiju pod swójsku kontrolu dóstać, wobarachu pak so studenća wuspěšnje. W sydomdźesatych lětach měješe „Sorabija“ přez 100 sobustawow. Ze změnu 1989 a z tym zwjazanym přestrukturěrowanjom Domowiny so lokalna skupina Lipsk rozpušći.

Po změnje

W lěće 1991 eksistowaše „Sorabija“ jako zapisane towarstwo nic jenož serbskich studentow. Tež 282 lět po załoženju je hłowny nadawk pěstowanje serbskeje rěče a nałožkow. Kóžde lěto swjeći so na přikład kermuša, chodojty palenje, mejemjetanje abo druhe serbske nałožki. Tam a sem přeprošuja so tež znaći serbscy spisowaćeljo k literarnym wječorkam.

19.04.2016 so „Sorabija“ jako zapisane towarstwo znowa załoži.

Historia societatis studentum Soraborum Lipsiensis, quae „Sorabija“ dicitur
Die Geschichte der Sorabija

Die ersten 50 Jahre

Zwei Jahrhunderte nach der Reformation: Luthers Forderung, das Evangelium einem jeden Volk in seiner Muttersprache zu verkünden, hatte sich allmählich auch in der sorbischen Lausitz durchgesetzt. Unter den angehenden sorbischen Geistlichen auf der Alma Mater Lipsiensis erwuchs das Bedürfnis, sich zum Zwecke des Predigens in der Muttersprache zu üben. Zunächst verfassten sie auf ausdrückliche Ermunterung seitens einzelner Professoren sorbische Predigten und trugen sie sich gegenseitig vor.
Am 10. 12. 1716 gründeten darauf sechs sorbische Theologiestudenten mit Erlaubnis des Senates der Alma Mater das „Wendische Predigerkolloquium“, den ersten sorbischen Verein überhaupt. Ihr Grundsatz, zugleich ihre Grußformel: „Soraborum saluti!“

Das Dekanat der theologischen Fakultät erteilte dem „Wendischen Predigerkolloquium“ die Erlaubnis, samstags von 13.00 bis 14.00 Uhr die Paulinerkirche für sorbische Probepredigten zu nutzen. In den Folgejahren erlahmte aber das Vereinsleben fast vollständig, die anfängliche Euphorie war aufgebraucht. Neue Impulse 1728: In Bautzen war die erste vollständige sorbische Bibel im Druck erschienen, woraufhin sich viele junge Sorben zum Studium der Theologie entschlossen. In der Folgezeit wurden das Vereinsleben, insbesondere die sorbischen Predigtübungen, kontinuierlich fortgeführt.

Seit dem Jahre 1755 wurden auch sorbische Studenten anderer Fakultäten und interessierte deutsche Studenten als außerordentliche Mitglieder in das „Wendische Predigerkollegium“ aufgenommen. Bald darauf wurde auch die Vereinstätigkeit erweitert: neben den Predigtübungen wurden nunmehr auch Übersetzungen vornehmlich deutscher Texte ins Sorbische verfasst und auf monatlichen Konventen rezensiert und diskutiert . Desweiteren legte man sich – durchaus im Stile der Freimaurer – einen Orden, eine silberne Triangel mit der Inschrift „Soraborum saluti“ zu, die nur zu vereinsinternen Gelegenheiten getragen werden durfte. Solcherlei geheimnisvolle Machenschaften jedoch missfielen der kurfürstlichen Landesregierung in Dresden, auf deren Befehl somit 1765 sämtliche Orden vom Rektor magnificus Dr. Plaz konfisziert wurden.

Abermals an die 50 Jahre

Im Jubiläumsjahr1766 ließ die „Wendische Predigergesellschaft“ ein kurzgefasste Geschichte ihres mittlerweile 50-jährigen Bestehens drucken; den Gründungstag selbst feierte man mit einem Festgottesdienst in der Paulinerkirche und anschließendem Redeaktus und Festmahl.

Inzwischen bekam die Predigergesellschaft auch Unterstützung aus der Lausitz: einige sorbische Geistliche, darunter viele ehemalige Mitglieder wie Jurij Mjeń aus Neschwitz, hatten einen Brief an den ersten Professor der theologischen Fakultät, einen gewissen Christian August Crusius, geschrieben, in dem sie ihn baten, das Präsidium der Predigergesellschaft zu übernehmen. Crusius schlug ihnen das nicht ab; von nun an hatte die Predigergesellschaft jeweils einen Professor als Präses, welcher nicht nur deren Übungen fachlich leitete, sondern allgemein für regelmäßige, geordnete Vereinstätigkeit sorgte und durch seine Reputation deren Ansehen nicht unmaßgeblich erhöhte.

Trotz allem scheint, so Carl August Jentsch in der Festschrift zum 150. Jahrestag unserer Gesellschaft, in der Folgezeit „immer mehr und mehr Unordnung und Gleichgültigkeit Eingang gefunden zu haben. Besonders führte zu solcher Unordnung und Gleichgültigkeit die vollkommene Ebbe in der Gesellschaftskasse.“ Und als 1773 der Großteil der Mitglieder Leipzig verließ, musste die Predigergesellschaft vorläufig aufgelöst werden. Erst 1778 wurde sie wieder ins Leben gerufen. Den Tag der ersten öffentlichen sorbischen Predigtübung, die, wie es seit 1716 üblich war, in der Paulinerkirche abgehalten wurde, feierte man laut Jentsch ausgelassen, „wobei alle recht fröhlich waren und viele Toaste ausgebracht wurden. Nach dem Abendessen vergnügte man sich noch bei einer Instrumentalmusik, Bier und Tabak…“.

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Predigergesellschaft mit wechselnder Intensität kontinuierlich weitergeführt und entwickelte hierbei eine rege wissenschaftliche Tätigkeit. Unter dem Präsidium von Prof. Carus erfuhr die Predigergesellschaft 1807 eine für die Zukunft wegweisende Erweiterung: deutsche Studenten, welche bislang nur als außerordentliche Mitglieder aufgenommen wurden, konnten fortan vollwertige Mitglieder werden; zugleich benannte Carus die „Wendische Predigergesellschaft“ durchaus im Hinblick auf die Görlitzer „Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften“ in „Lausitzer Predigergesellschaft“ um und ließ zwei Vereinsälteste (Senioren) wählen: einen für die sorbische Abteilung, den zweiten für die deutsche. Dies wurde notwendig, weil nicht mehr so viele sorbische Studenten wie noch vor Jahren nach Leipzig kamen; im Jahre 1809 zum Beispiel war kein einziger Sorbe mehr Mitglied der Gesellschaft.

In den Wirren des napoleonischen Krieges kam die Vereinstätigkeit erneut zum erliegen.

Die fruchtbarste Zeit

Mit umso größerem Enthusiasmus ließ man die „Lausitzer Predigergesellschaft“ 1814 wieder aufleben. Zunächst begann man ein Vereinsvermögen aufzubauen, das sich in der Folgezeit auch ansehnlich vermehrte. Desweiteren gründete man, um gezielter und spezieller wissenschaftlich arbeiten zu können, zahlreiche Untervereine, denen sog. Subsenioren vorstanden: so gab es z.B. einen exegetischen, homiletischen, psychologischen, philologischen und katechetischen Verein. Besonders intensive Tätigkeit entwickelte der sorbische Verein, das SORABICUM oder auch die sog. SORABIJA: So begann man unter Senior Lubjenski ein sorbisch-deutsches Wörterbuch zu erstellen. In den zwanziger Jahren, als Handrij Zejler in Leipzig studierte, verstärkte die „Sorabija“ ihre Aktivitäten: man sammelte sorbische Volkslieder, Sprichwörter und Märchen, komponierte und dichtete selbst, verfasste sorabistische Abhandlungen und gab zwischen 1826 und 1828 die handschriftliche Wochenzeitung „Serbska Nowina“ heraus.

In der Folgezeit jedoch schwand das sorbische Element mehr und mehr aus der „Lausitzer Predigergesellschaft“ . Zum einen studierten wieder weniger Sorben in Leipzig und zum anderen widmete sich die Predigergesellschaft zunehmend theologischer und anderweitiger wissenschaftlicher Arbeit in ihren deutschen Vereinen, so dass sie dort laut Kirchenhistoriker Gerhard Graf „einen immer mehr vervollkommneten Seminarbetrieb hervorbrachte“.

Seit dem Jahre 1844 war auch Nichtlausitzern der Eintritt in die Gesellschaft möglich und 1851 wurde diese Öffnung erweitert, indem man ihnen auch die vollen Rechte zuerkannte.

Schlagende Verbindung

Doch in wieweit durfte man sich neuen Strömungen, vor allem dem in immer größeren Maße aufkommenden Verbindungswesen, öffnen? Diese Frage wurde immer dringlicher, denn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts blühten die Verbindungen regelrecht auf und verdrängten fast alle anderen studentischen Vereine. Einerseits war man in der Predigergesellschaft bestrebt, den sinkenden Mitgliederzahlen durch Erhöhung der Attraktivität zu begegnen, anderseits war es problematisch den Lebensstil studentischer Verbindungen auf eine Predigergesellschaft zu übertragen.

Schließlich beugte man sich dem Zeitgeist. Die „Lausitzer Predigergesellschaft“ wurde in eine schlagende Verbindung umgewandelt und 1899 fand die erste Säbelpartie in ihr statt. Zur selben Zeit gründete sich der für Verbindungen übliche „Altherrenverband“, welcher deren finanzielle Situation um einiges verbesserte. So konnte die Verbindung 1908 ein eigenes Haus beziehen. Angesichts des 500-jährigen Universitätsjubiläums, legte man sich 1909 einen neuen Namen zu, da der alte ein „Unding“ sei: fortan nannte man sich nur noch „Sorabija“. Dieser Name sollte mehr den urig – landsmännischen Charakter der Verbindung unterstreichen sollte, als dass er einen wirklichen Bezug zum Sorbischen darstellte. Im Zuge dieser Neuerungen wurde die wissenschaftliche und inhaltliche Arbeit stark reduziert, bis sie Anfang des Jahrhunderts gänzlich im Sande verlief. Als kleine Verbindung hatte es die „Sorabija“ in den nächsten Jahren immer wieder schwer, sich gegen die Konkurrenz anderer Verbindungen zu behaupten.

Um dem Zugriff der NS-Behörden zu entgehen, schloss sich die „Sorabija“ 1934 an die „Deutsche Landsmannschaft“ an, welche sich aber zwei Jahre später auf Druck der NS-Behörden auflöste. Somit lebte die „Sorabija“ nur noch in ihrem Altherrenverband fort; doch auch dieser wurde 1942 in den NS Altherrenverband zwangseingegliedert und aus diesem Grund 1945 verboten. Ein dubioses und zwielichtiges Kapitel der Vereinsgeschichte ging damit zu Ende.

Neuanfang im sozialistischen Deutschland

Im Jahre 1951 fanden sich sorbische Studenten unter dem Namen „Sorabija“ erstmals auch im eigenen sorbischen Internat wieder in Leipzig zusammen, diesmal als Ortsgruppe der Domowina, der größten und wichtigsten Institution der Sorben. Dies brachte eine intensive und straff organisierte Aktivität mit sich: monatlich wurden Veranstaltungen wie z B. Lesungen oder Vorträge abgehalten. Auch die „Sorabija“ hatte nach sozialistischer Art einen bestimmten Plan zu erfüllen, worüber an das Zentralkommitee der Domowina regelmäßig Bericht erstattet wurde. Den Bestrebungen der FDJ jedoch, die „Sorabija“ unter ihre Kontrolle zu bringen, wusste man sich erfolgreich zu erwehren. In den siebziger Jahren zählte die „Sorabija“ über 100 Mitglieder. Im Zuge der Wende 1989 und der damit verbundenen Umstrukturierung der Domowina wurde die Domowina-Ortsgruppe Leipzig aufgelöst.

Nach der Wende

Seit dem Jahr 1991 existierte die „Sorabija“ als eingetragener Verein nicht nur sorbischer Studenten. Auch 282 Jahre nach der Gründung ist ihre Hauptaufgabe die Pflege der sorbischen Sprache und der sorbischen Bräuche. Jedes Jahr feiert man zum Beispiel Kirmes, das Hexenbrennen, das Maibaumwerfen und anderes, oder man lädt sich bekannte sorbische Schriftsteller zu einem Literaturabend ein.
Am 19.04.2016 wurde die Sorabija als „Sorabija Lipsk e. V.“ neugegründet.

Werbeanzeigen